Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Bahalaryňyz näme?

Bahalarymyz üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna baglylykda üýtgäp biler. Has giňişleýin maglumat üçin kompaniýanyňyz biziň bilen habarlaşandan soň size täzelenen baha sanawyny ibereris.

Nusgany nädip alyp bilerin?

Synag üçin nusga gerek bolsa, islegiňize görä edip bileris. Eger-de bu yzygiderli önümimiz bolsa, diňe ýük bahasyny töleýärsiňiz we nusga mugt.

Biziň üçin dizaýn edip bilersiňizmi?

OEM ýa-da ODM hyzmaty elýeterli. Müşderiniň islegine görä önümi we bukjany dizaýn edip bileris

Reňk hakda näme?

Saýlamak üçin önümleriň yzygiderli reňkleri ak, ýaşyl, gök reňkler Beýleki reňkleri hem saýlap bolýar.

Material hakda näme?

pp dokalan däl, işjeň uglerod (islege görä), ýumşak pagta, eredilen süzgüç, klapan (islege görä).

Köpçülikleýin önümçilik üçin gurşun wagty näme?

Dogrymy aýtsam, sargyt mukdaryna we sargyt goýýan möwsümiňize bagly. Umuman aýdanyňda, öňdebaryjy wagt 20-25 gün töweregi. Şonuň üçin derňewi mümkin boldugyça ir başlamagyňyzy maslahat berýäris.

Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

Tölegimizi bank hasabymyza, Western Union ýa-da PayPal-a edip bilersiňiz: 30% öňünden goýum, B / L-iň göçürmesine garşy 70% balans.

Önümleriň ygtybarly we ygtybarly eltilmegine kepil geçýärsiňizmi?

Hawa, elmydama ýokary hilli eksport gaplamalaryny ulanýarys. Şeýle hem, howply harytlar üçin ýöriteleşdirilen gaplamalary we temperatura duýgur zatlar üçin sowuk saklaýjy iberijileri ulanýarys. Hünärmen gaplama we standart däl gaplama talaplary goşmaça töleg alyp biler.

Ippingük daşama tölegleri nähili?

Eltip bermek bahasy, harydy almagyňyza baglydyr. “Express” adatça iň çalt, ýöne iň gymmat usuldyr. Deňiz ýoly bilen köp mukdarda iň oňat çözgüt. Takyk ýük nyrhlary, diňe mukdary, agramy we ýolunyň jikme-jikliklerini bilsek size berip bileris. Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.


Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy goýuň